Lood Zink Koper

Lood: Zadeling, loketten, Killood,waterkering,
lappen, dakkapel,voetlood, etc.

Zink – Koper: Daken, goten,Windveren,
Hemelwaterafvoer,dakbedekking, etc.